Tag: và Bessie đã tạo ra một góc độ cao trong vòng đầu 15 phút..