Tag: quả bóng bay vào góc trái trên của mục tiêu!Sóng thế giới!NameBarcelona là người dẫn đầu ở nhà.Bóng bị bóng rê bóng từ bên trái