Tag: Chúng tôi cam kết sẽ ở trên đỉnh bàn và hy vọng sẽ là số một ít nhất từ bây giờ cho đến tuần sau..